REGULAMIN APARTAMENTÓW WERANDA

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamentów Weranda.

1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 dnia nastepnego. Goście zobowiązani są do opuszczenia pokoju najpóźniej do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

2. Gość przebywający w obiekcie noclegowym zobowiązany jest do obowiązku meldunkowego i wypełnienia karty meldunkowej na podstawie danych z dowodu tożsamości.

3. Gość rozlicza się za zaplanowany pobyt w dniu przyjazdu.

4. Obowiązuje opłata klimatyczna na rzecz miasta 4,5zł za osobę dziennie

5. Gość apartamentów nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, także w czasie pobytu. Osoby niezameldowane w Apartamentach Weranda mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7:00 do 22:00.

6. W Apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00. Zachowanie Gości nie może zakłócać spokojnego wypoczynku innych Gości. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej właściciele Apartamentów mają prawo do nałożenia kary 500zł oraz do natychmiastowego wymeldowania Gościa bez prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów pobytu.

7. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług pensjonatu, nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Obiekt noclegowy może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

8. Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego, jego zwierzęcia lub osób go odwiedzających. Gość powinien powiadomić właścicieli o zaistniałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Obiekt noclegowy może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Apartamentów lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w obiekcie noclegowym lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu noclegowego.

10. Apartamenty Weranda nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy lub przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu Apartamentów.

11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przechowamy je przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub zniszczymy.

12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest palenie świec w pokojach.

13. Apartamenty Weranda nie ponoszą odpowiedzialności za niedogodności uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu noclegowego, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.

14. Apartamenty Weranda nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu bądź innego pojazdu należącego do Gościa, zaparkowanego przy obiekcie noclegowym.

15. W obiekcie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb. Regulamin Monitoringu Wizyjnego jest dostępny poniżej.

16. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nie dostosowania się do zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania pokoju w kwocie 500 zł oraz ewentualnymi kosztami interwencji Straży Pożarnej w wysokości 1000zł.

17. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu obsługa obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznej zapłaty za poczynione zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

18. Dane osobowe: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest FHU Tomasz Kupiecki, ul. Świerkowa 4 57-350 Kudowa-Zdrój, e-mail: weranda.kudowa@gmail.com, tel.: +48574669249. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez obiekt. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców: firmom transportowym, taksówkarskim, informatycznym, księgowym, prawnym, marketingowym świadczącym usługi dla FHU Tomasz Kupiecki. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie firmy, lub za pomocą skrzynki mailowej weranda.kudowa@gmail.com

REZERWACJA

Rezerwacji należy dokonać drogą mailową weranda.kudowa@gmail.com lub telefonicznie pod nr +48 574 669 249.

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości min. 20% kosztów pobytu w ciągu 3 dni od daty przyjęcia wstępnej rezerwacji. Pozostałej części zapłaty za pobyt w obiekcie Gość winien dokonać przelewem przed przyjazdem lub bezpośrednio przy meldunku (w dniu przyjazdu). W tytule wpłaty należy wpisać Apartamenty Weranda oraz nazwisko, termin pobytu i numer telefonu osoby rezerwującej. Rezerwacja jest zobowiązująca dla obu stron dopiero po wpłacie zadatku. Po upływie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia wstępnej rezerwacji i braku wpłaty zadatku, obiekt ma prawo wynająć uprzednio zarezerwowane miejsca bez konieczności powiadomienia Gościa. Wpłata zadatku za pobyt oznacza, że Gość zapoznał się i akceptuje wykupioną ofertę oraz obowiązujące warunki rezerwacji i rezygnacji.

Wpłaty zadatku należy dokonać na rachunek: FHU Tomasz Kupiecki, ul. Świerkowa 4 57-350 Kudowa-Zdrój, w banku , nr konta:  , bądź osobiście dniu przyjazdu u właścicieli Apartamentów Weranda (dla przelewów zagranicznych SWIFT: ).

REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku niewykorzystania w całości świadczeń już opłaconych (np. skrócenie pobytu) zwracamy 10% kosztów za niewykorzystane usługi.

MONITORING WIZYJNY

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Apartamentów Weranda pozostającego własnością FHU Tomasz Kupiecki, cele monitoringu, miejsca instalowania kamer systemu monitoringu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz możliwość udostępniania danych o zarejestrowanych zdarzeniach osobom trzecim.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) „Administrator”  – FHU Tomasz Kupiecki, ul. Świerkowa 4, 57-350 Kudowa-Zdrój,

b) „Obiekt” – „Apartamenty Weranda”, położony przy ul. Świerkowa 4, 57-350 Kudowa-Zdrój,

c) „Kamera” – urządzenie stacjonarne lub obrotowe poruszające się po zaprogramowanych torach, służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału analogowego lub cyfrowego przekazywanego do prowadzenia bieżącej obserwacji lub rejestracji na nośnikach informacji,

d) „Monitoring” – monitoring wizyjny wraz z infrastrukturą kablową i kamerami,

e) „Podmiot uprawniony” – podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących mogą mieć udostępniony wgląd do obrazu w systemach monitoringu wizyjnego oraz uzyskiwać kopie obrazu zarejestrowanego w systemach monitoringu wizyjnego, a także którym mogą być czasowo udostępniane systemy monitoringu wizyjnego. Podmiotami uprawnionymi są: Sąd, Prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz straże gminne i miejskie,

f) „Rozporządzenie Ogólne” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

g) „System monitoringu wizyjnego” – instalacja składająca się ze sprzętowych i programowych elementów służących do odbioru obrazu, jego rejestracji, odtwarzania lub przetwarzania w celu osiągnięcia funkcjonalności,

§ 2

1. Celem monitoringu jest:

a) Zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Obiektu,

b) Ograniczenie aktów chuligańskich, innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Obiektu, zarówno w trakcie codziennego funkcjonowania obiektu jaki i w trakcie organizowanych na jego terenie imprez okolicznościowych,

c) Ograniczenie dewastacji oraz kradzieży na terenie Obiektu,

d) Rejestracja zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy szkody lub kradzieży,

e) Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem osób,

f) Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem mienia,

g) Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektu,

h) Kontrola drożności parkingu i dróg pożarowych,

i) Ograniczenie dostępu do Obiektu, osób nieuprawnionych i niepożądanych,

j) Wyjaśniania sytuacji konfliktowych.

2. W realizacji celów monitoringu określonych w ust. 1 Administrator może przekazywać zgromadzone dane podmiotom uprawnionym.

3. System monitoringu wizyjnego składa się z następujących elementów:

a) Kamery rejestrujące zdarzenia,

b) Urządzenie rejestrujące oraz zapisujące materiał wideo na urządzeniu twardo dyskowym,

§ 3

1. Nadzorem monitoringu objęte są następujące obszary i pomieszczenia:

a) Tereny zewnętrzne, do których zalicza się:

I. Otoczenie Obiektu,

II. Ulice wraz z parkingami zewnętrznymi,

III. Drogi ewakuacyjne i drogi dla służb ratowniczych;

b) Pomieszczenia wewnątrz budynku Apartamentów:

I. Korytarze,

2. Monitoringiem nie mogą być objęte pomieszczenia sanitarne.

3. Obszar objęty monitoringiem oznacza się tablicami informującymi o zainstalowanych kamerach, umieszczonymi w widocznych miejscach.

4. Jeżeli ze względu na usytuowanie kamery brak jest możliwości jednoznacznego oznaczenia miejsca jej lokalizacji lub jest to niezasadne ze względu na realizację celów określonych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, obowiązek o którym mowa w ust. 3 będzie spełniony poprzez umiejscowienie tablicy informacyjnej w polu monitoringu kamery.

5. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem powinny być oznakowane tabliczkami informacyjnymi, które powinny zawierać:

a) Informacje określone w art. 13 Ogólnego Rozporządzenia, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

b) Znak graficzny informujący, że dana Nieruchomość jest objęta monitoringiem.

6. Dane rejestrowane przez kamery systemu monitoringu nie mogą naruszać godności osobistej oraz prawa do prywatności osób przebywających na terenie Obiektu.

7. Monitoring wizyjny nie może być połączony z możliwością prowadzenia bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów.

8. Monitoring działa w Obiekcie całodobowo.

§ 4

1. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, zarejestrowane i przechowywane przez Administratora uważane są za dane osobowe w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia i ich zabezpieczenie odbywa się na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych przyjętej przez Administratora. Administratorem Danych Osobowych jest Administrator.

2. Udostępnianie danych osobowych zarejestrowanych za pomocą monitoringu podmiotom uprawnionym odbywa się na zasadach określonych przepisami prawa. Udostępnienie danych na wniosek osoby trzeciej odbywa się na pisemny wniosek złożony wraz z oświadczeniem o zakazie rozpowszechniania zabezpieczonych danych i użyciu ich wyłącznie do celów związanych z ochroną swoich praw – wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. Po otrzymaniu wniosku Administrator lub osoba upoważniona przez Administratora do realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych niezwłocznie zabezpiecza dane zarejestrowane przez monitoring, po czym wydaje ostateczną decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie danych z monitoringu.

3. Nagrania obrazu przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane Administrator przechowuje przez okres 2 tygodni. Przedłużenie tego okresu jest możliwe wyłącznie na wniosek uprawnionego organu o zabezpieczenie zarejestrowanego obrazu w związku z prowadzonymi czynnościami w sprawie zarejestrowanego zdarzenia.

4. Po okresie przechowywania nagrań na nośnikach zarejestrowane dane są protokolarnie niszczone poprzez ich skasowanie lub nadpisywanie, bez możliwości ich technicznego odzyskania, zgodnie z załącznikiem nr 12 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych przyjętej u Administratora.

5. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Osoby upoważnione do dostępu do danych osobowych systemów monitoringu wizyjnego są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego.

6. Osoby obsługujące monitoring Obiektu prowadzą dziennik zaobserwowanych zdarzeń, w którym odnotowują:

a) Miejsce, datę i godzinę zaobserwowanego zdarzenia wraz z opisem reakcji osoby obsługującej monitoring,

b) Informację o zabezpieczeniu zaobserwowanego zdarzenia,

c) Awarie systemu monitoringu.

7. Zakres możliwych przetwarzanych danych osobowych utrwalonych na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje:

a) Wizerunek,

b) Imię i nazwisko (w połączeniu z wizerunkiem),

c) Nr rejestracyjny pojazdu,

d) Czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem (w połączeniu z wizerunkiem),

e) Sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz (w połączeniu z wizerunkiem).

§ 5

1. Administrator pełni funkcję Administratora Systemu Monitoringu Wizyjnego, który decyduje o celach i środkach funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego.

2. W ramach pełnionej funkcji Administrator odpowiada za:

a) Zarządzanie systemem w sposób zgodny z celami Rozporządzenia Ogólnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b) Kontrolowanie prawidłowości funkcjonowania systemu,

c) Stosowanie odpowiednich do zagrożeń środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę odbieranego, rejestrowanego, odtwarzanego lub przetwarzanego obrazu,

d) Zabezpieczenie obrazu przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem kopii zarejestrowanego obrazu przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą lub zniszczeniem zarejestrowanego obrazu,

3. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie lub upoważnionemu pracownikowi realizację zadań związanych z administrowaniem systemem monitoringu wizyjnego w zakresie i celu wskazanym w ust. 2.

4. Administrator wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Systemu Monitoringu nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego. Wskazaną funkcję może pełnić osoba upoważniona do realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych u Administratora lub Administrator Sieci Informatycznej.

§ 6

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Administratorowi. W razie powstania kwestii spornych Administrator podejmuje decyzję w przedmiocie interpretacji Regulaminu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii osoby upoważnionej do realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.